Przede wszystkim nasza decyzja nie wpłynie na całość odprowadzanej składki emerytalnej. Wybór ZUS czy OFE i ZUS, to tak naprawdę wybór gdzie ma być przekazywana część składki emerytalnej. Zgodnie z obowiązującym systemem emerytalnym ok. 85% składki obligatoryjnie pozostaje w ZUS w następującym podziale: ok. 63% jest księgowane na I filar i ok. 22% składki na subkonto II filaru. Jedyne na co mamy wpływ, to decyzja, gdzie pozostałe ok. 15% składki ma trafić, by zarabiały na naszą przyszłą emeryturę.

ZUS – Zakład Ubezpieczeń Społecznych

ZUS  to przede wszystkim PAŃSTWOWA instytucja ubezpieczeniowa, która gromadzi składki na ubezpieczenia społeczne, w tym emerytalne. W momencie nabycia przez nas praw emerytalnych, świadczy usługę wypłat emerytur. Zasady wysokości i wypłat ustalają przepisy prawa. Oczywiście wysokość emerytury jest uzależniona od ilości przepracowanych lat i wysokości pobieranego wynagrodzenia. Gwarantem wypłat emerytur przez ZUS jest państwo. Czy będzie wystarczająca na godny poziom życia seniora, to już całkiem inna sprawa.

Pieniądze wpłacane w formie składek są księgowane na indywidualnych kontach obywateli, które są waloryzowane o wskaźnik wzrostu PKB za ostatnie 5 lat. Niestety trzeba mieć świadomość, że są to jedynie wirtualne zapisy księgowe. Fizycznie ZUS nie posiada takich pieniędzy, jakie ma zaksięgowane na naszych kontach. Wynika to z tego, że wpłacane pieniądze od składek pracujących jeszcze ludzi, są automatycznie wypłacane dla osób pobierających emeryturę.

OFE – Otwarty Fundusz Emerytalny

OFE, to PRYWATNE instytucje finansowe, zakładane i prowadzone przez PTE (powszechne towarzystwo emerytalne). Zatrudnia analityków finansowych, by jak najlepiej inwestować powierzone pieniądze. Podlega nadzorowi KNF (Komisja Nadzoru Finansowego) i nie może ogłosić upadłości, co gwarantuje bezpieczeństwo wpłaconych pieniędzy z części naszej składki. W przeciwieństwie do ZUS zarządza realnym pieniądzem, który inwestuje w różne instrumenty finansowe (głównie akcje). Pobiera prowizje od kwoty wpłacanej (do 1,75% wartości składki) oraz co miesięczną prowizję za zarządzanie wszystkimi aktywami (0,045% wartości aktywów netto do 8 mld zł, a za wartość wyższą wg ustalonej tabeli, którą można znaleźć w Statucie OFE).

W przypadku śmierci członka OFE, jego środki są dziedziczone. W pierwszej kolejności 50% z nich jest wypłacane współmałżonkowi, jeśli między współmałżonkami istniała wspólność majątkowa, a reszta wchodzi w skład masy spadkowej (majątek pozostawiany po zmarłym). Mamy również możliwość wskazania konkretnej osoby/osób, które mają prawo do środków po naszej śmierci.

Niestety nie możemy wypłacić swoich pieniędzy, bo tak chcemy. Są one inwestowane w jednym celu z przeznaczeniem na wypłatę w formie emerytury.

Wybór OFE

Na rynku funkcjonuje obecnie dwanaście otwartych funduszy emerytalnych, więc jest z czego wybierać. Dokonując wyboru powinniśmy przede wszystkim porównać: ”stopę zwrotu” dla różnych okresów. Może to być okres 12, 60 czy 120 miesięcy. Wskaźnik ten powie nam procentowo, ile dany fundusz zarobił czy stracił w danym okresie. Analizując więc te same okresy dla poszczególnych OFE, łatwo wyrobimy sobie zdanie, który efektywniej zarządzał powierzonymi pieniędzmi. Takie dane są publikowane co kwartał na stronie internetowej KNF. Pamiętajmy, że osiągnięte wyniki historyczne przez OFE, nigdy nie zagwarantują takiej samej stopy zwrotu w przyszłości. Może być zarówno lepszy, jak i gorszy wynik. Wszystko bowiem jest uzależnione od podejmowanych decyzji przez analityków danego OFE i od sytuacji ekonomicznej. Zawsze też mamy możliwość zmiany obecnego OFE na inny, w terminach wypłat transferowych, dokonywanych 4 razy w roku.

Wybrać ZUS czy OFE i ZUS

Co wybrać, ZUS czy OFE i ZUS? Tak jak na wstępie już zostało napisane, decydujemy o ok. 15% wartości opłacanej składki. Stanowi to 2,92% wysokości naszego wynagrodzenia brutto, które w pierwszej kolejności jest księgowane na subkoncie II filaru w ZUS. Jeśli nic nie zdecydujemy, to pozostaną w ZUS. Jak widać państwo uprzywilejowało w tej kwestii bardziej ZUS niż OFE, ale jednak można samodzielnie podjąć decyzję, o tym, gdzie mają trafiać nasze pieniądze. Podzielenie pieniędzy  pomiędzy dwie instytucje,  jest jakimś  pomysłem.

Wybierając ZUS, nie robimy nic, system automatycznie dopisuje nas do niego. Jeśli wybierzemy OFE, powinniśmy podpisać umowę o członkostwo w OFE. Mamy na to cztery miesiące od podpisania swojej pierwszej umowy o pracę. Gdybyśmy jednak o tym zapomnieli to, mamy jeszcze szansę na przystąpienie do OFE w tzw. okienku transferowym w okresie od 1 kwietnia do 31 lipca 2020r., a później w 2024 r., o ile sytuacja prawna nie ulegnie zmianie.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here